دانلود ترجمه مقاله تنظیم کننده های کلیدی بیماری های قلبی عروقی با RNA های غیر کد کننده طولانی – ۲۰۱۸ J-Stage

15,000 تومان

در مطالعات پیرامون lncRNA ها نشان داده شده است که lncRNA ها تنظیم کننده های مهم در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک هستند. مطالعات اخیر شواهد قابل ملاحظه ای را از اثرات lncRNA ها بر روی مراحل مختلف بیماری های قلبی عروقی ارائه داده اند. از آنجا که هر lncRNA عملکرد متمایزی دارد؛ انجام تحقیقات بیشتر برای درک پیچیدگی بیولوژی lncRNA ضروری است. در مورد برخی از lncRNA ها، مهار یا فعال سازی آنها منجر به اثرات مفید بر روی شرایط بیماری می شود؛ بنابراین، توسعه ی تکنیک هایی که تنظیم فضایی زمانی lncRNA ها را امکانپذیر می سازند ممکن است نویدبخش برنامه های بالینی درمانی باشد.