دانلود ترجمه مقاله سنجش اولیه از بارگذاری باکتری های پاتوژن در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

تحلیل داده های کیفی نشان داد که کرم خزنده شب باعث کاهش قابل توجه در باکتری های کولیفرم کل در ورمی کمپوست های OFMSW (کاهش لگاریتمی ۱٫۱۲ الی ۳٫۵۶) در مقایسه با کمپوست های مترادف (کاهش لگاریتمی ۲٫۸۸ الی ۳٫۴۹) گردیدند. تحلیل آزمایشگاهی این تحقیق نشان قاطعی است از اینکه فعالیت کرم خزنده شب می تواند به طور موثری اشرشیاکلی را در ورمی کمپوست OFMSW پایین تر از حد مجاز نگه دارد.