دانلود مقاله ترجمه شده الگوریتم بهبود یافته کلونی مورچگان – IEEE 2018

17,000 تومان

در این مقاله الگوریتم IACA پیشنهاد داده شده است و فروت های مسیر به طور تطبیقی به منظور اجتناب از نقطه بهینه محلی تنظیم شده است. نتایج شبیه سازی براساس نرم افزار MATLAB عملی بودن الگوریتم پیشنهادی را تایید می کنند. روش IACA پیشنهادی دارای استحکام خوبی است و می تواند در سیستم AFTC مورد استفاده قرار بگیرد به طوری که فرکانس کاری اش را با فعال سازی ردیابی زمان واقعی یک نقطه حداکثری توان تغییر می دهد. تحلیل تجربی سه روش ردیابی تایید می کند که AFT مبتنی بر IACA می تواند به نتایجی مشابه با MFT دست یابد. بنابراین، کنترل ردیابی فرکانسی مبتنی بر IACA می تواند انتقال توان در مورد کوپلینگ بیش از حد را بهبود بخشد.