دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل کاتالیزوری خاک اره کاج برای بدست آوردن روغن زیستی غنی از فنل با استفاده از کاتالیزورهای مختلف – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

نتایج نشان داد که با افزودن این چهار کاتالیزور دمای نرخ حداکثر کاهش وزن کاج اروپایی کاهش می یابد میزان باقی مانده کربن با استفاده از HZSM-5 افزایش یافت محتوای فنل های GC شناسایی شده از 25 28 to به 35 11 ((سطح) با اضافه کردن Pd / C افزایش یافته است با این حال TCAs در روغن زیستی با PdeAg و Pd / C به شدت کاهش یافت HZSM-5 باعث ایجاد فنل ها و TPC های تقویت شده در روغنهای زیستی (26 56 درصد وزنی) شد…