دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی ایمن طرح کارگاه ساختمانی با بهینه سازی کلونی مورچه ها – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

در این مقاله، در بخش مهمی از تابع هدف ایمنی در طراحی طرح‌های جانمایی کارگاه ساختمانی، یک مدل بهینه‌سازی ایجاد شد که ملاحظات ایمنی جزئی اشاره‌شده در مطالعات قبل را، در دو تابع هدف ایمنی که برمبنای رابطه ایمنی تسهیلات و رابطه ایمنی جغرافیایی تشکیل شدند، گنجاند. چون هزینه ساخت نیازی ابتدایی و بسیار مهم برای مدیریت ساخت به حساب می‌آید، تابع هدف دیگری مرتبط با هزینه نیز به عنواه هدف مکملی برای CSLP تشکیل شد. مسئله بهینه‌سازی سه هدفه حاصل با الگوریتم ACO مبتنی بر تئوری پارتو، که برای یافتن پاسخ‌های تبادلی (جانمایی‌های بهینه) براساس رابطه برتری بین پاسخ‌ها استفاده می‌شود، حل شد.