دانلود ترجمه مقاله بررسی آزمایشگاهی تبدیل زائدات جامد لجن فاضلاب به گاز سنتز با استفاده از گازی‏سازی بخار در دمای بالا – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

یافته‏ ها نشان می دهد که تغییرات نرخ جریان بخار، واکنش های گازی سازی را از نظر ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی اصلاح می کند. فرآیندهای گازی‏سازی به منظور درک اثرات دبی مختلف بخار با منحنی لگاریتمی تطابق داده شده است. نتایج نشان می‏دهد که جهت دستیابی به شرایط عملیاتی بهینه، سرعت واکنش شیمیایی تحت کنترل است که به طور بالقوه باعث کاهش زمان فرآیند و مصرف بخار می شود؛ در حالی که بازده گاز سنتز افزایش می یابد. این مطالعه به درک کامل فرآیندهای گازی سازی لجن فاضلاب و سینتیک واکنش های شیمیایی گازی سازی بیشتر کمک می کند.