دانلود ترجمه مقاله حاصلخیزی خاک بعد از ده سال خاک ورزی حفاظتی در کشت آلی – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

تراکم خاک در مقایسه با عملیات شخم زنی، ، با ریشه های کمتر در عمقی با VST ( از 12 تا 30 سانتی متر و 48 تا 70 سانتی متر) و ST (از 24 تا 30 سانتی متر) باعث محدودیت ریشه شد. عملیات خاک ورزی حفاظتی بر روی اجزای شیمیایی لایه های بالایی خاک و نسبت به افزایش بیوماس گندم تا مرحله پنجه زنی تاثیری مثبت داشته است. ولی میزان تولید گندم در هر دو عملیات یکسان بود. ویژگی های فیزیکی و زیستی خاک بعد از ده سال خاک ورزی حفاظتی بهبود قابل توجهی نداشته است. که این ممکن است به علت مدت زمان ناکافی آزمایش برای افزایش اثر مثبت کرم خاکی بر روی نفوذ پذیری خاک یا برای خاک شنی، بسیار حساس به تراکم خاک در این سیستم کشت آلی ( وجین کردن مکانیکی متراکم) و نامطلوب برای افزایش جمعیت کرم خاکی باشد.