دانلود ترجمه مقاله ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز – الزویر ۲۰۱۸

15,000 تومان

فعالیت SDH در تاریکی تا سه برابر بیشتر از فعالیت آن در روشنایی است. (جدول ۱) در طول سه ساعت اولیه پرتودهی با نور آبی تغییری در فعالیت SDH ایجاد نمی شود، اما پس از گذشت ۵ ساعت از فعالیت SDH 2 تا ۳ مرتبه کاهش مشاهده می شود و به سطح فعالیت SDH در روشنایی روز نزدیک می شویم. داده های مربوط به فعالیت SDH با الگوی بیان Sdh1-2 مطابقت دارد و بر طبق این تطابق فعالیت SDH در تاریکی دو برابر بیشتر از میزان فعالیت آن در روشنایی است و پس از گذشت ۵ ساعت از پرتودهی با نور آبی میزان فعالیت به همان سطح از فعالیت که در روشنایی شاهد آن بودیم، کاهش می یابد.