دانلود ترجمه مقاله ثبات و ابداع در زنجیره تامین پلاستیک سبز در برزیل – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

تغییرات اقلیمی لزوم اقدامات حفاظت اجتماعی و زیست محیطی بهتر را تشدید نموده و سازمان ها را به مشارکت بیشتر در توسعه فناوری های پایدار ترغیب نموده است. درخواست برای محصولات تجدیدپذیر صنایع شیمیایی را برای پاسخ با راه حل های نوآورانه تحت فشار قرار داده است. با این پس زمینه، مطالعه حاضر در پی بررسی فرآیند نوآوری در تولید پلاستیک سبز یعنی فرآیند جایگزینی یک منبع تجدیدناپذیر با یک منبع تجدیدپذیر از منظر SSCM می باشد.