دانلود ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و تاثیر قانون ساربینز-اکسلی – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

با تصویب قانون ساربنز-اکسلی در سال ۲۰۰۲، یک مجموعه جدید از قوانین حاکم بر استقلال حسابرسان و محدود کردن محدوده خدمات غیر حسابرسی ایجاد شد. این قانون نیاز به افشای سالانه هزینه های حسابرسی و غیر حسابرسی به منظور اطمینان از کیفیت حسابرسی دارد، اما در مورد مقرراتی که قانون ساربنز-اکسلی مطرح کرده است هنوز بحث هایی وجود دارد. موافقان بر این باورند که خدمات غیر حسابرسی اعتماد متقابل حسابرسان و مشتریان را قوی تر کرده و استقلال حسابرسان را از بین می برد، …