دانلود ترجمه مقاله طبقه بندی مجدد زیرگونه های کلاویباکتر میشیگانانسیس – Ncbi 2018

13,000 تومان

این تاکسونومی جدید نه تنها مشکل درازمدت بودن یک گونه ی منفرد درون یک جنس ایجاد شده را حل می-کند Clavibacter، بلکه همچنین یک راه حل عملی برای پاتولوژی گیاهی و مارکرهای سیاسی که با قرنطینه و پاتوژن های گیاهی تنظیم شده سروکار دارند را نیز فراهم می کند. C. michiganensis، C. sepedonicus و C. insidiosus پاتوژن های قرنطینه یا تنظیم شده هستند در حالی که C. capsici یک پاتوژن گیاهی جدید می باشد…