دانلود ترجمه مقاله واکنش های ژنی تنش چند نسلی به حشره‌کش اتوفن‌پراکس در فولسومیا – الزویر ۲۰۱۹

23,000 تومان

حشره‌کش اتوفن‌پراکس، در فرمولاسیون تربون ® ۳۰EC، نشان داد که در دو نسل میان نسلی و چندنسلی بر روی فلوسومیا کاندیدا اثر داشته است. در تیمار میان نسلی، اثرات روی زنده‌ها و تولیدمثلی در نسل اول مشاهده شد، اما این یافته ممکن است ناشی از قرارگیری مستقیم نابالغ‌های نسل اول در معرض حشره‌کش باشد. اثرات تراریخته‌ی ظاهری اتوفن‌پراکس در رونویسی پروتئین شوک گرمایی ۷۰ و سیتوکروم اکسیداز ۱v4N6 در نسل دوم بدست آمد.