دانلود ترجمه مقاله کارایی توسعه پایدار شهری به سمت تعادل بین طبیعت و رفاه انسانی: استدلال، اندازه گیری و ارزیابی – الزویر ۲۰۱۸

40,000 تومان

مفهوم توسعه پایدار از زمان ایجاد خود در 20 سال پیش، که با عنوان الگوی توسعه تعریف شده، که نه تنها نیازهای نسل فعلی باکه نیازهای نسلهای بعدی را نیز برآورده می کند، در سراسر جهان پذیرفته شده است (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 1987؛ سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل 1997). با اینحال، توسعه پایدار تلاش کرده تا عملا از یک مفهوم پیشرفت کند. در اکثر موارد، توسعه پایدار به کاهش فشار محیطی و طبیعی تاکید کرده و یا بر رفاه انسانی و حقوق منطقه ای تمرکز می کند (بانک جهانی 2003). توسعه جهانی بیانگر توسعه بشر و افزایش رفاه انسانی است.