دانلود ترجمه مقاله مدل ریاضی قلب انسان شامل تاثیرات انقباض‌پذیری قلب منطبق با تغییر ضربان قلب – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مدل ریاضی قلب انسان شامل تاثیرات انقباض‌پذیری قلب منطبق با تغییر ضربان قلب – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مدل ریاضی قلب انسان شامل تاثیرات انقباض‌پذیری قلب منطبق با تغییر ضربان قلب – الزویر ۲۰۱۸:نتایج نشان داد هردو قسمت بطنی و دهلیزی مدل کل قلب به شکلی مستدل می‌توانند انقباض‌پذیری خود را با تغییرات ضربان قلب متغیر نشان دهند، و مدل کل قلب می‌تواند ویژگی‌های عمده قلب انسان را نشان دهد. نتایج مطالعاتِ تغییرِ پارامترها همبستگیِ بین پارامترها را در مدل کل قلب و عملکردهای هر محفظه (شامل حداکثر فشار و حجم ضربه) نشان داد. این نتایج برای کمک به کاربران برای تعدیل پارامترها در برنامه‌های کاربردی خاص مفید خواهند بود.

عنوان فارسی مقاله:
مدل ریاضی قلب انسان شامل تاثیرات انقباض‌پذیری قلب منطبق با تغییر ضربان قلب
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

 الزویر

Journal: Journal of BiomechanicsVolume 75, 25 June 2018, Pages 129-137
کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Atrial contraction; Mathematical modeling; Variable heart rate; Ventricular contraction
تعداد صفحات ترجمه شده: 22 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Yawei Wang, Hongdai Sun, Jianan Wei, Xuesong Liu, Tianya Liu, Yubo Fan,
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 9 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله قلب انسان

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

1.روش‌ها

2.1. مدل‌سازی انقباض دهلیزی

2.2. مدل‌سازی انقباض بطنی

جدول 1.پارامترها در مدل قلبی و مدل سیستمی.

2.3. ارزیابی مدل کل قلب

شکل 1. مدل حلقه گردش بسته برای ارزیابی مدل کل قلب.

2.نتایج

3.1. ارزیابی مدل دهلیزی

3.2. ارزیابی مدل بطنی

شکل 2. برق‌ناپذیری فعال دینامیکی مدل دهلیزی. (a) مقایسه با داده‌های معادل منابع با ضربان قلب 60 bpm؛ (b) متغیر با ضربان قلب.

شکل 3. برق‌ناپذیری فعال دینامیکی مدل بطنی. (a) مقایسه با داده‌های لیانگ و همکاران، 2009؛ (b) متغیر با ضربان قلب

شکل 4. تاثیرگذاری پارامترها در مدل بطنی، (a) k1; (b) k2.

3.3. ارزیابی مدل کل قلب

شکل 5. عملکردهای مدل کل قلب با ضربان قلب 60 bpm. (a) تاریخچه‌های زمانی حجم چهار محفظه قلبی؛ (b) تاریخچه‌های زمانی فشار خون در محفظه‌های قلبی و در ریشه قوس آئورتی؛ (c) نمودارهای PV دهلیزها؛ (d) نمودارهای PV بطن‌ها.

شکل 6. نمودارهای PV از چهار محفظه قلبی با ضربان قلب متغیر. (a) دهلیز راست؛ (b) بطن راست؛ (c) دهلیز چپ؛ (d) بطن چپ.

شکل 7. نمودارهای PV چهار محفظه قلبی هنگامی که تغییر کرد. (a) دهلیز راست؛ (b) بطن راست؛ (c) دهلیز چپ؛ (d) بطن چپ.

شکل 8. مطالعات تغییرپذیری پارامترها در PM و SV هر محفظه. (a) تاثیرگذاری تغییرات منفی پارامترها بر ؛ (b) تاثیرگذاری تغییرات مثبت پارامترها بر ؛ (c) تاثیرگذاری تغییرات منفی پارامترها بر SV؛ (d) تاثیرگذاری تغییرات مثبت پارامترها بر SV.

3.بحث

شکل 9. تاثیرگذاری پارامترها بر تاریخچه‌های زمانی حجم بطن چپ با ضربان قلب 60 bpm.

4.نتیجه‌گیری


ترجمه چکیده

درآمیختن تغییرپذیری ذاتی انقباض‌پذیری قلب مطابق با ضربان قلب در مدل ریاضی قلب انسان برای پرداختن به رفتارهای دینامیک سیستم قلبی-عروقی انسان مفید خواهد بود، اما به ندرت مدل‌هایی با این ویژگی‌ها گزارش شده ‌است. در این تحقیق، به توسعه و ارزیابی مدل ریاضی کل قلب، از جمله تاثیرات انقباض‌پذیری قلب مطابق با تغییرات ضربان قلب، پرداخته‌ می‌شود. مدل تحقیق برطبق الگو و مدلِ اوتسن و دنسیلسن توسعه یافته است، مدل آنها برای مدل‌سازی انقباض بطنی استفاده شده بود. تابع چندضابطه‌ای همراه با عبارت‌هایی برای پارامترهای مرتبط با زمان برای مدل‌سازی انقباض دهلیزی ساخته شدند.
قسمت‌های بطنی و دهلیزی مدل کل قلب با مقایسه با چند مدل از منابع موجود ارزیابی شدند و در ادامه مدل کل قلب به وسیله جفت‌شدگی با مدل ساده سیستم گردش خون و سیستم گردش خون ریوی ارزیابی شد. نتایج نشان داد هردو قسمت بطنی و دهلیزی مدل کل قلب به شکلی مستدل می‌توانند انقباض‌پذیری خود را با تغییرات ضربان قلب متغیر نشان دهند، و مدل کل قلب می‌تواند ویژگی‌های عمده قلب انسان را نشان دهد.

نتایج مطالعاتِ تغییرِ پارامترها همبستگیِ بین پارامترها را در مدل کل قلب و عملکردهای هر محفظه (شامل حداکثر فشار و حجم ضربه) نشان داد. این نتایج برای کمک به کاربران برای تعدیل پارامترها در برنامه‌های کاربردی خاص مفید خواهند بود.


Abstract

Incorporating the intrinsic variability of heart contractility varying with heart rate into the mathematical model of human heart would be useful for addressing the dynamical behaviors of human cardiovascular system, but models with such features were rarely reported. This study focused on the development and evaluation of a mathematical model of the whole heart, including the effects of heart contractility varying with heart rate changes. This model was developed based on a paradigm and model presented by Ottesen and Densielsen, which was used to model ventricular contraction. A piece-wise function together with expressions for time-related parameters were constructed for modeling atrial contraction.

Atrial and ventricular parts of the whole heart model were evaluated by comparing with models from literature, and then the whole heart model were assessed through coupling with a simple model of the systemic circulation system and the pulmonary circulation system. The results indicated that both atrial and ventricular parts of the whole heart model could reasonably reflect their contractility varying with heart rate changes, and the whole heart model could exhibit major features of human heart. Results of the parameters variation studies revealed the correlations between the parameters in the whole heart model and performances (including the maximum pressure and the stroke volume) of every chamber. These results would be useful for helping users to adjust parameters in special applications.

 


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله قلب انسان

  1. مقدمه

شبیه‌سازی عددی تغییرات فیزیولوژیکی و آسیب‌شناختی در سیستم قلبی عروقی انسان تبدیل به حوزه‌ی تحقیقاتی فعال در دهه‌های گذشته شده است. مدل‌های مختلف برای مطالعه دینامیک سیستم قلبی عروقی پیشنهاد شده است (Snyder and Rideout, 1969; Heldt et al., 2002; Liang et al., 2009; Wang et al., 2013). در این میان، مدل‌های پارامتر درشت معمولاً برای مطالعه پاسخ‌های جهانی کل سیستم گردش خون استفاده شده‌اند (Snyder and Rideout, 1969; Melchior et al., 1992; Ursino, 1998; Pennati et al., 1997; Sun et al., 1997; Heldt et al., 2002; Ellwein et al., 2008). مدل‌های ریاضی قلب نقشی حیاتی در بررسی پاسخ‌های جهانی سیستم قلبی عروقی انسان ایفا می‌کنند. با توجه به نقش مهم آنها در پمپاژ خون در سیستم گردش خون، مدل‌های بطینی توجه بیشتری نسبت به مدل‌های دهلیزی در اغلب مطالعات مدل‌سازی به خود معطوف داشته‌اند (Suga et al., 1973; Melchioret al., 1992; Drzewiecki et al., 1996; Pennati et al., 1997; Heldt et al., 2002; Ottesen and Danielsen, 2003). مدل‌های کلی قلب نیز توسعه یافتند و در برخی مطالعات استفاده شدند، در حالی که تنها چند مورد از آنها از ضربان قلب قراردادی بهره می‌بردند (Sun et al., 1997; Ursino, 1998; Vollkron et al., 2002; Liang et al., 2009; Muller and Toro, 2014).

اصولاً سه روش برای استفاده از ضربان قلب قراردادی وجود دارد. هلدت و همکاران (2002) از «فرمول بازت» برای تعیین فاصله زمانی تنجیدگی استفاده کردند، که فاصله زمانی تنجیدگی ضربان فعلی را به دوره چرخه قلبی قبل از آن پیوند می‌داد، در عین حال، طول چرخه قلبی فعلی به وسیله مدل مدولاسیون فرکانس پالس انتگرال گره سینوسی-دهلیزی تعیین شد. اوتسن و دانیلسن (2003) الگویی متفاوت برای مدل‌سازی انقباض دهلیزی با تغییرات ضربان قلب با استفاده از اظهار چندجمله‌ای تابع فعالیت ارائه کردند که ویژگی‌های بیشتری داشت و نتایج مناسب با داده‌های آزمایشی ریگن و همکاران (1993) و مولیر (1994) تولید خواهد کرد. لیانگ و لیو (2006) از پارامتر زمان ثابت برای سنجش مقدار برق ناپذیری تنجیدگی استفاده کرد هنگامی که چرخه قلبی تغییر می‌کند. الگوی اوتسن در این مطالعه برای ساخت مدل کلی قلب با ملاحظه انقباض‌پذیری متغیر با تغییرات ضربان قلب انتخاب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *