دانلود ترجمه مقاله مطالعات همخوانی سراسر ژنوم برای بیماری شریان کرونری – Oxford Journals 2018

18,000 تومان

دهه گذشته hc تحقیقات ژنومی به شناسایی ۱۶۳ لوکوس ژنتیکی مشترک انجامیده است که حاوی خطر کمتری برای CAD و MI هستند. قابل پیش بینی است که با افزایش سایز نمونه GWAS، واریانت های بیشتر شناسایی می شوند. علاوه بر این، مطالعات توالی یابی کل ژنوم و کل exome یک وارریانت خطر نادر را در خانواده ها و گروه های بزرگ بیمار با اثرات قوی نشان داده است. علیرغم این، هر چند که هنوز بخشی از خطر وراثت به CAD هنوز توضیح داده شده است، ما تصویر جامعی از بیولوژی اساسی بیماری توسعه داده ایم، و با افزایش تعداد …