دانلود ترجمه مقاله بتن سرباره قلیا فعال: رفتار تازه و سخت شده – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

 در بتن WG-AAS ، زمان های بیشتر مخلوط، خواص مکانیکی را بهبود داد و همچنین رفتار رئولوژیکی ارتقا یافت، که این شرایط برای شکستن ریزساختار مورد نیاز بود. مخلوط شدن طولانی تر تیکسوتروپی را در بتن های OPC و AAS فعال شده با NaOH افزایش داد، اما مقدار این پارامتر را در بتن سرباره فعال شده با شیشه محلول کاهش داد.