دانلود ترجمه مقاله از تحلیل مورفولوژیکی تا بهینه سازی سناریوهای پیچیده عملیات صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

28,000 تومان

عملیاتهای صنعتی از فرایندهای سازمان یافته هستند. سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) برای ترسیم فرایندها در دنیای دیجیتالی استفاده می شوند. این سیستمها، ابزارهایی را برای بکارگیری جریان کار، مدیریت پروژه، همکاری، حسابداری، کنترل، گزارش و سایر وظایف ارائه می دهند. سیستمهای ERP به جمع آوری، ذخیره، مدیریت و بیان داده ها در خصوص فعالیتهای کسب و کار کمک کرده و می توانند آنها را در واحدهای هزینه، مراکز هزینه، خطوط زمان، لیست وظایف و غیره ترسیم کنند.