دانلود ترجمه مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکروفوتوآکوستیک – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

این مقاله اثبات اصل microPAS با استفاده از FT-IR مبتنی بر سنکروترون و استفاده از وسایل نمونه جدید برای طیف سنجی میکروفوتوآکوستیک مادون قرمز را شرح می دهد. سلول microPAS تک منظوره امکان تمرکز باریکه نور بر روی نمونه و ثبت طیف های PA از ساختارهای میکرومتری را فراهم آورد. تستهای برون خطی با استفاده از منابع لیزری انجام شد. اندازه گیریهای FT-IR نیز با استفاده از منابع حرارتی و تابش سنکروترون انجام شد. سلول، که با سیستم میکروسکوپ/ طیف سنج FT-IR استاندارد سازگار است،