دانلود ترجمه مقاله خواص فیزیکوشیمیایی ایزوله پروتئین کنجاله پنبه دانه – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

این مطالعه نشان می دهد که روش های آماده سازی کنجاله پنبه دانه، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی CPIsهای به دست آمده از کنجاله ها را تحت تاثیر قرار می دهد. می توان فهمید که برهم کنش های درون مولکولی و زیرواحد پروتئین HCM تغییر کرده بود، که منجر به د پلیمریزاسیون پروتئین و شکست باند دی سولفیدی زیرواحد شد. آنالیز هیدروفوبسیته ی سطحی و طیف فلورسنس ذاتی در CPIsهای CCM و SCM با H0 و FIی بالا یک کنفورماسیون فولد شده تر و کمتر دناتوره را نشان داد.

25% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9