دانلود ترجمه مقاله نانوکامپوزیت های پلیمری جدید شامل سیلیکای کاربردی – اسپرینگر ۲۰۱۹

17,000 تومان

در این پژوهش، رزین های نانوکامپوزیتی پلیمری حاوی مقادیر مختلف نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با ۱H-1,2,4-تری آزول مورد بررسی قرار گرفت. سیلیکای عامل دار تولید شد و سپس به طور همگن در ماتریس رزین پلیمری توزیع شد (همانطور که آنالیز SEM ثابت کرد). نتایج آنالیز توزین حرارتی (TGA) پایداری حرارتی مناسب نانوکامپوزیت ها تا حداقل دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد را نشان داد.