دانلود ترجمه مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی و مداوم – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

در مطالعه حاضر ما پاسخ های سینتیک V’O2 و HR را قبل و پس از شش هفته تمرین استقامتی INT و CON تحلیل کردیم. برای در نظر گرفتن اختلالات پویای قلبی و بازگشت مویرگی میان ساختار عضله در حال تمرین و شش ها، ما V’O2 را به مولفه ریوی و عضلانی تخمینی جدا کردیم. به طور خلاصه می توان گفت نتایج نشان می دهند که: (الف) سینتیک V’O2pulm، V’O2musc و HR هیچ تغییر قابل توجهی از پیش مداخله تا پس مداخله نشان ندادند. (ب) تمرین وزش استقامتی باعث افزایشات قابل توجهی در V’O2 پیک شد.