دانلود ترجمه مقاله تخمین تخلخل خاک اشباع نشده با استفاده از معادله Brutsaert – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

در این مطالعه، تخلخل در خاکهای اشباع نشده با استفاده از سرعت مودانلود ترجمه مقاله  تخمین تخلخل خاک اشباع نشده با استفاده از معادله Brutsaert:در این مطالعه، تخلخل در خاکهای اشباع نشده با استفاده از سرعت موج تراکمی بدست آمده و برای ارزیابی قابلیت اطمینان، با استفاده از آزمایش نفوذسنج مخروط دینامیکی، تخلخل تبدیل شده با DPI مقایسه گردید. نتایج این مطالعه به شرح ذیل می باشد. • از مدل Brutsaert برای بدست آوردن تخلخل استفاده شده، و حساسیت هر پارامتر در این مدل برآورد گردید. در این مدل، سرعت موج تراکمی پارامتری بسیار حساس می باشد، که این مسئله نشان می دهد مدل انتخاب شده برای ارزیابی تخلخل برمبنای سرعت موج الاستیک، مناسب می باشد.ج تراکمی بدست آمده و برای ارزیابی قابلیت اطمینان، با استفاده از آزمایش نفوذسنج مخروط دینامیکی، تخلخل تبدیل شده با DPI مقایسه گردید. نتایج این مطالعه به شرح ذیل می باشد. • از مدل Brutsaert برای بدست آوردن تخلخل استفاده شده، و حساسیت هر پارامتر در این مدل برآورد گردید. در این مدل، سرعت موج تراکمی پارامتری بسیار حساس می باشد، که این مسئله نشان می دهد مدل انتخاب شده برای ارزیابی تخلخل برمبنای سرعت موج الاستیک، مناسب می باشد.