دانلود ترجمه مقاله مدیریت خرید و عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

در بسیاری از شرکت ها، مدیریت خرید و عرضه (PSM) از یک کار تاکتیکی به یک کار استراتژیک تغییر کرده است. این تغییر در پاسخ به تشخیص بخش بزرگی از ارزش است که ناشی از زنجیره تامین می باشد، گرایشی که در سال های اخیر، به عنوان نتیجه ای از برون سپاری افزایش یافته است و به طور گسترده ای به عنوان نیاز به یک کار بالغ PSM اختصاص داده شده به صورت کار مشارکتی در ایجاد ارزش کلی شرکت به جای صرفه جویی …