دانلود ترجمه مقاله تاثیر احساس درد بر نتایج اولیه جراحی زانو در ورزشکاران – الزویر ۲۰۲۰

19,000 تومان

اهداف اصلی جراحی و توانبخشی زانو مرتبط با ورزش، بازگشت عملکرد طبیعی زانو و همچنین اعتماد به نفس ورزشکاران است تا بتوانند فعالیت های ورزشی خود را بدون آسیب دیدگی مجدد از سر گیرند. مطالعه حاضر ارتباط معناداری را بین احساسات قبل از عمل، و پیامدهای ذهنی و فردی متعدد پس از عمل جراحی زانو، را نشان می دهد که شامل نمرات IKDC-S ، بازگشت به ورزش در سطح قبل و کاهش حرکت هراسی پس از اتمام توانبخشی می باشد.