پرسشنامه راحتی مشتری بر اساس مدل لی و همکاران(2012)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:10

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5