مشتریان عزیز با توجه افزایش هزینه ها ناچار به افزایش قیمت محصولات همگام با نرخ عمومی تورم شدیم